پرسشهای متداول در مورد مسابقه

صفحه اصلی > پرسشهای متداول در مورد مسابقه

 ·         حداکثرتعداد افراد یک گروه چند نفر می تواند باشد؟
محدودیتی در تعداد افراد به عنوان اعضای هر گروه نیست. بدین منظور لازم است سرگروه مربوطه در سامانه ثبت نام نماید و فرم اطلاعات گروه را در قالب فرم معرفی شده در وبسایت، تکمیل و بارگزاری گردد.

·         فرصت ارسال نتایج تا چه زمانی است؟
مهلت ارسال نتایج مرحله اعتباربخشی تا پایان روز 15 نوامبر 2017 است.

·         برای شرکت در مسابقه، باید در دانشگاه صنعتی اصفهان حضور پیدا کنیم یا فقط نتایج باید ارسال شود؟
در صورت صعود گروه شرکت کننده از مرحله اعتبارسنجی، ارزیابی پایانی در روز 22 نوامبر در نشستی در حاشیه کنفرانس MVIP2017 صورت خواهد گرفت. در این مرحله، داده های تست به صورت حضوری توزیع خواهد شد و نتایج و کدهای مربوطه جهت ارزیابی نهایی تحویل گروه برگزارکننده خواهند گردید. لذا چنانچه برای گروهی از شرکت کنندگان امکان حضور حداقل یک نفر از اعضای گروه در روز مسابقه نباشد، لازم است کدهای مربوطه به همراه یک GUI کاربردی همراه با نتایج اعتبار بخشی قبلاً در وبسایت بارگزاری شده باشند.