کميتة اجرائي

صفحه اصلی > کميتة اجرائي

 دبير اجرائي کنفرانس: دکتر مازيار پالهنگ
دبير علمي کنفرانس: دکتر محمدرضا احمدزاده
امور بين الملل: دکتر محمدحسين منشئي
امور انتشارات: دکتر زينب مالکي و دکتر جواد عسکري
امور کارگاهها: دکتر مسعود عمومي
سمعي و بصري: دکتر مهران صفاياني
امور نمايشگاهها: دکتر محمدرضا احمدزاده
سايت: دکتر احسان يزديان
امور مالي: دکتر محمد صادق فاضل