اخلاق مهندسی

صفحه اصلی > اخلاق مهندسی

 
بدینوسیله نویسندگان با ارسال مقاله به دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران متعهد می شوند که مقاله ارسالی و نتایج حاصل از آن ناشی تحقیقات واقعی نویسنده (گان) می باشد و قبلا برای رویدادهای مشابه نظیر کنفرانس ها، مجلات یا کارگاهها ارسال نشده است یا در دست داوری نمی باشد. همچنین متعهد می شوند بخش عمده ای از مقالات ارسالی قبلا در رویدادی مشابه به چاپ نرسیده است یا در دست داوری نمی باشد یا طی مدت داوری در دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران برای رویداد دیگری ارسال نخواهد شد. هر گونه نقض قوانین منجر به حذف مقاله خواهد شد.

همچنین از آنجا که نویسندگان علیه سرقت ادبی متعهد هستند، در صورت نیاز مقالات از آن حیث مورد راستی آزمایی قرار خواهند گرفت که این ارزیابی از طریق سامانه های زیر انجام می پذیرد:


 

توسعه علمی پایدار در بهبود کیفیت زندگی انسان موثر است، این امر با توجه به اخلاق مهندسی و اخلاق پژوهشی صورت می پذیرد. عدم توجه به این موضوع، مشکلات جبران ناپذیر برای فرآیند توسعه علمی، زندگی بشری و محیط زیست ایجاد می کند. اخلاق مهندسی و اخلاق پژوهشی شامل مطالعه اصول اخلاقی و کاربردهای آنها در تحقیقات، حوزه مهندسی، مبانی اخلاقی آموزشی، ارائه راهنمای اخلاقی و بالاخره جلوگیری از سوء رفتار می شود.