کنفرانسهاي پيشين

صفحه اصلی > کنفرانسهاي پيشين

  •  اولين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران - بيرجند - دانشگاه بيرجند 1379
  • دومين کنفرانس بينائي ماشين و پرداش تصوير ايران - تهران - دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 1381
  • سومين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران - تهران - دانشگاه تهران 1383
  • چهارمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران - مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد 1385
  • پنجمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران - تبريز - دانشگاه تبريز 1387
  • ششمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران - اصفهان - دانشگاه اصفهان 1389
  • هفتمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران 1390
  • هشتمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران - زنجان - دانشگاه زنجان 1392
  • نهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران - تهران - دانشگاه شهيد بهشتي 1394

ديگر کنفرانسهاي برگزار شده توسط انجمن ماشين بينائي و پردازش تصوير ايران