تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

 • بينائي کامپيوتر سه بعدي
 • شناسائي اشياء
 • شناسائي فعاليت
 • بيومتريک
 • پردازش تصاوير پزشکي
 • فشرده سازي و پنهان نگاري
 • پردازش تصاوير RGBD
 • بافت، شکل، و رنگ
 • استريو و هندسه چندنگرشي
 • تصوير و ويدئو کاوي
 • پردازش و شناسائي اسناد
 • تحليل و رديابي حرکت
 • کاربردهاي يادگيري ماشين در بينائي کامپيوتر
 • معماريهاي پردازش تصوير و بينائي کامپيوتر
 • ديگر زمينه هاي مرتبط