>

دکتر علي آقاگل زاده، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
دکتر محسن ابراهيمي مقدم: دانشگاه شهيد بهشتي
دکتر حميد ابريشمي مقدم: دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دکتر محمدرضا احمدزاده: دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتر غلامرضا اکبري زاده: دانشگاه شهيد چمران اهواز
دکتر علي اميري: دانشگاه زنجان
دکتر شهريار برادران شکوهي: دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر مازيار پالهنگ: دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتر فرح ترکمني آذر: دانشگاه شهيد بهشتي
دکتر مريم تقي زاده: دانشگاه شهرکرد
دکتر علي محمد جعفري: CNRS فرانسه
دکتر مهدي جم پور: مرکز تحقيقات مخابرات ايران
دکتر منصور جم زاد: دانشگاه صنعتي شريف
دکتر خليل خليلي: دانشگاه بيرجند
دکتر حسين رباني: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
دکتر محسن سرياني: دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتر حميد سلطانيان زاده: دانشگاه تهران
دکتر عليرضا سيدين: دانشگاه فردوسي مشهد
دکتر سعيد صدري: دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتر مهران صفاياني: دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتر مسعود عمومي: دانشگاه صنعتي اصفهان
دکتر احسان ا... کبير: دانشگاه تربيت مدرس
دکتر شهره کسائي: دانشگاه صنعتي شريف
دکتر محمد شهرام معين: مرکز تحقيقات مخابرات ايران
دکتر اميرحسين منجمي: دانشگاه اصفهان
دکتر پيمان معلم: دانشگاه اصفهان
دکتر حسين نظام آبادي پور: دانشگاه کرمان
دکتر منوچهر نحوي: دانشگاه گيلان