اخبار

1396/09/21
تيمهاي برتر در مسابقه چالش علمي مشخص شدند.


 بنام خدا

اسامي تيمهاي برتر در مسابقه چالش علمي تشخيص شبکيه سالم از بيمار که در حاشيه دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران برگزار گرديد به شرح زير مي باشد:

1- تيم اول - تيم E2 به سرپرستي ابراهيم فرح بخش. اعضاي تيم: ابراهيم فرح بخش، احسان کوزه گر، محسن سرياني از مرکز آموزش عالي شفق تنکابن و دانشگاه علم و صنعت ايران

2- تيم دوم - تيمNLPLOGIX به سرپرستي Matt Berseth از شرکت NLP LOGIX,LLC امريکا

3- تيم سوم - تيم 
DiSPLaY  به سرپرستي سيد حميد صفوي. اعضاي تيم سيد حميد صفوي، محمد اسلامي، مريم رکابي، علي اصفر شريفي نجف آبادي، احسان خداپناه اقدم، محمدرضا رياحي، سحر برزگري بنادکوهي، رحمان زرنوشه، صدف صرافان از دانشگاه شهيد بهشتي

با تبريک به همه اين عزيزان پرتلاش و همه پژوهشگران ديگري که در اين دوره از مسابقات که اولين مسابقات علمي بود که در حاشيه کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران برگزار شده بود شرکت نمودند. براي همگي آنان از خداوند سبحان موفقيت و سلامت آرزومنديم.